ഇങ്ങനെ ഒരു കീറ്റോ ഡിന്നർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ|Grilled fish and keto lime butter salad|keto dinner recipes

This is a wonderful dinner idea for those who follow keto diets. Just try it out!!
Keto diet ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ ആണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ ഇതൊന്നു ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കൂ.

#keto #grilledfish #lchfmalayalam #pangrilledfish #ketomalayam
#lowcarb #spicygrilledfish #ketodiet #ketodinner #how #recipe #howtomake #raazfoodies #fishrecipes #grilledfishmalayalam #noovengrilledfish #ketodinnnerrecipes #ketodinnerideas #ketodinner #ketosalads #buttersalad
———————————————————————————————————————
Ingredients:
——————-
Fish – 3 to 4 pieces

Red chilli flakes – 3/4 tsp

Crushed Pepper Powder – 1/4 tsp

Lemon juice – 1 lemon

Salt to taste

Butter – 5 tsp

Olive oil – 1to 2 tsp

coriander leaves(finely chopped) – 1/2 cup

capsicum(finely chopped) – 1/2 cup

carrot(finely chopped) – 1/2 cup

—————————————————————————————————————–
Fish recipes

Grilled fish and steamed vegetables-https://www.youtube.com/watch?v=Y9lkjTcwdlc />
Stuffed koonthal-
https://www.youtube.com/watch?v=Ci5fdqnP1kI />
Special fish fry –
https://www.youtube.com/watch?v=uI15hSjMK9Y />
Chilli Fish –
https://www.youtube.com/watch?v=6pn5v0Rm03o />—————————————————————————————————————-
Connect with us on
https://www.facebook.com/raaazfoodies
[email protected]

Leave a Comment